Třída Soviček je určena především pro předškolní dětí s maximálním počtem 15 dětí ve třídě. O děti se starají kvalifikované paní učitelky a paní školnice. Ve své činnosti vychází paní učitelky ze ŠVP „ Školka plná poznání“, který je rozpracovávaný do dvou až čtyřtýdenních plánů. V plánované a řízené činnosti se objevují všechny složky výchovy:

 • rozumová
 • hudební
 • výtvarná
 • pracovní
 • a pohybová


Nejen děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky se připravují na vstup do školy formou pracovních listů rozvíjejících předmatematické představy - využívání "Hejného metody", grafomotorické schopnosti, jazykový rozvoj, schopnosti předcházející čtení a psaní.
Předškolní děti pracují několikrát týdně mimo jiné i podle "stimulačního programu Maxík", jehož prvky se využívají v činnostech i pro mladší děti.


Děti ze třídy Soviček navštěvují sboreček Borůvínek (rozšířená hudební výchova), se kterým se účastní i vystoupení na veřejnosti. Učí se hrát na flétničku pod vedením paní učitelky Aleny Sirkovské, společně se základy hudební nauky.

Spolupracujeme s radnicí Šumperk při "Vítání občánků", děti se účastní akcí konané městem Šumperk či charitativních akcí (např. navštěvují domovy důchodců). Několikrát v měsíci navštěvujeme s dětmi 5. ZŠ, kde pro děti připravují žáci se svými pedagogy speciálně zaměřený program a taktéž navštěvujeme Městkou knihovnu Šumperk.  


Děti se účastní sportovních kurzů:

 • plavecký 
 • lyžařský
 • bruslařský
 • pracujeme s celonárodním programem "Děti na startu" 

 

V průběhu školního roku jsou pro děti připraveny:

 • kulturní akce - divadla, programy v DK, výstavy apod.
 • výlety
 • a společná setkání s rodiči