Třída Soviček je určena pro děti od 3 do 6 let s maximálním počtem 20 dětí ve třídě. O děti se starají dvě kvalifikované paní učitelky a paní školnice. Ve své činnosti vychází paní učitelky ze ŠVP „ Školka plná poznání“, který je rozpracovávaný do dvou až čtyřtýdenních plánů. V plánované a řízené činnosti se objevují všechny složky výchovy:

 • rozumová
 • hudební
 • výtvarná
 • pracovní
 • a pohybová


Nejen děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky se připravují na vstup do školy formou pracovních listů rozvíjejících předmatematické představy - využívání "Hejného metody", grafomotorické schopnosti, jazykový rozvoj, schopnosti předcházející čtení a psaní.
Předškolní děti pracují několikrát týdně mimo jiné i podle "stimulačního programu Maxík", jehož prvky se využívají v činnostech i pro mladší děti.


Děti ze třídy Soviček se rozvíjejí také v různých kroužcích. Všechny navštěvují sboreček Borůvínek (rozšířená hudební výchova), se kterým se účastní i vystoupení na veřejnosti. Přihlášené děti se učí hrát na flétničku pod vedením paní učitelky Aleny Sirkovské, k tomuto kroužku patří také úvod do hudební nauky.


Děti se účastní sportovních kurzů:

 • plavecký – Welly Sport Relax
 • lyžařský – Skiresort Buková Hora
 • bruslařský
 • celoročně pak celá MŠ Borůvka spolupracuje s Andrle Sportem, kdy se školení trenéři a další odborníci starají o správné pohybové návyky dětí předškolního věku a vytváří pro ně soubor pohybových aktivit, které jsou zařazovány do vzdělávání dětí


Sovičky dále rozvíjí své jazykové schopnosti, kdy při výuce na ně paní učitelky mluví nejen česky, ale i anglicky.  Některé děti také využívají služeb speciální pedagožky, která zajišťuje logopedickou prevenci a případnou následnou péči. Jedenkrát v měsíci navštěvujeme s dětmi 5. ZŠ, kde pro děti připravují žáci se svými pedagogy speciálně zaměřený program.

V průběhu školního roku jsou pro děti připraveny:

 • kulturní akce - divadla, programy v DK, výstavy apod.
 • výlety
 • a společná setkání s rodiči