Třída Soviček je určena především pro předškolní dětí s maximálním počtem 15 dětí ve třídě. O děti se starají kvalifikované paní učitelky a paní školnice. Ve své činnosti vychází paní učitelky ze ŠVP „ Školka plná poznání“, který je rozpracovávaný do dvou až čtyřtýdenních plánů. V plánované a řízené činnosti se objevují všechny složky výchovy:

 • rozumová
 • hudební
 • výtvarná
 • pracovní
 • a pohybová


Nejen děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky se připravují na vstup do školy formou pracovních listů rozvíjejících předmatematické představy - využívání "Hejného metody", grafomotorické schopnosti, jazykový rozvoj, schopnosti předcházející čtení a psaní.
Předškolní děti pracují několikrát týdně mimo jiné i podle "stimulačního programu Maxík", jehož prvky se využívají v činnostech i pro mladší děti.


Děti ze třídy Soviček navštěvují sboreček Borůvínek (rozšířená hudební výchova), se kterým se účastní i vystoupení na veřejnosti. Učí se hrát na flétničku pod vedením paní učitelky Aleny Sirkovské, společně se základy hudební nauky.

Ve třídě Soviček je zařazena výuka angličtiny hravou formou. Výuka probíhá každé úterý.

Spolupracujeme s radnicí Šumperk při "Vítání občánků", děti se účastní akcí konané městem Šumperk či charitativních akcí (např. navštěvují domovy důchodců). Několikrát v měsíci navštěvujeme s dětmi 5. ZŠ, kde pro děti připravují žáci se svými pedagogy speciálně zaměřený program a taktéž navštěvujeme Městkou knihovnu Šumperk.  


Děti se účastní sportovních kurzů:

 • plavecký 
 • lyžařský
 • bruslařský
 • pracujeme s celonárodním programem "Děti na startu" 

 

V průběhu školního roku jsou pro děti připraveny:

 • kulturní akce - divadla, programy v DK, výstavy apod.
 • výlety
 • a společná setkání s rodiči