Povinné zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola Borůvka, Langrova 3140/25, Šumperk, 787 01

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Bc. Petra Penková

Základní účel zařízení – výchova a vzdělávání v souladu s platnými předpisy

Hlavní činnost – předškolní vzdělávání

Organizace je oprávněna provozovat doplňkovou činnost

Mateřská škola Borůvka vznikla 1. 9. 2014 s právní formou školská právnická osoba. Od 1. 4. 2022 převzala od Euro Enterprise Development, s. r. o. zřizovatelství Bc. Petra Penková. Mateřská škola Borůvka je zřízená pro výchovu a vzdělávání dětí od 2 do 6 (7) let.

3. Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
  Mateřská škola Borůvka, Langrova 3140/25, Šumperk, 787 01
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Mateřská škola Borůvka, Langrova 3140/25, Šumperk, 787 01
 • 4.3 Úřední hodiny 
  V pracovní dny 7:30 – 14:00 na základě předchozí telefonické domluvy.
 • 4.4 Telefonní čísla
  Ředitelka MŠ, DS: +420 725 166 774
  Sovičky: +420 602 408 844
  Berušky, Broučci: +420 774 111 042
 • 4.5 Adresa internetové stránky
  www.skolkasumperk.cz
 • 4.6 Adresa podatelny
  Mateřská škola Borůvka, Langrova 3140/25, Šumperk, 787 01
 • 4.7 Elektronická adresa podatelny
  boruvka@skolkasumperk.cz
 • 4.8 Datová schránka
  Datová schránka MŠ: z3xgn9k
  Datová schránka DS: kr5baft

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu MŠ: 107-8232710227/0100

Číslo účtu DS: 115-4076360297/0100

6. IČO

MŠ: 02559676

DS: 05759102

7. DIČ

Organizace není plátcem DPH.

8. Dokumenty

Seznamy hlavních dokumentů:

Zřizovací listina a jmenovací dekret ředitelky školy jsou uloženy v ředitelně a k dispozici kdykoli po telefonické domluvě.

Školní vzdělávací program je k dispozici kdykoli po domluvě.

Školní řád na stránkách školy v záložce MŠ Borůvka.

9. Žádosti o informace

Informace se poskytují zveřejněním nebo na základě podání žádosti.

Prostřednictvím elektronické pošty: boruvka@skolkasumperk.cz

Prostřednictvím datové schránky: MŠ (z3xgn9k), DS (kr5baft).

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Borůvka, Langrova 3140/25, Šumperk, 787 01

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese.

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací vedoucí učitelka MŠ, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: ředitelka školy přijímá, eviduje a vyřizuje.

Mohou být podány písemně, ústně nebo v elektronické podobě. O vyřizování nepodepsaných stížností rozhodne příjemce stížnosti.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání ke zřizovateli MŠ prostřednictvím ředitele školy, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od uplynutí lhůty k vyřízení žádosti.

12. Formuláře

Formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě v kanceláři školy.

13. Předpisy

14. Úhrady za poskytování informací

15. Licenční smlouvy

16. Výroční zpráva