Školní řád MŠ Borůvky

Číslo jednací: 01.09/2020

Vypracovala a schválila: Bc. Petra Penková, ředitelka školy

Směrnice nabývá platnosti a účinnosti ode dne: 1.9.2020

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí provozního řádu školy.

A.      PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

1.       Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1.1            Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

a) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

b) podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

c) podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte,

d) podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,

e) vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

f) napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základníhovzdělávání,

g) poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacímipotřebami,

h) vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

1.2            Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

1.3            Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“) v platném znění.

2.       Základní práva děti přijatých k předškolnímu vzdělávání

2.1            Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo

a) na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,

b) na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,

c) na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

2.2            Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte.

2.3            Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

3.        Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

3.1            Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

3.2            Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. III „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

4.       Povinnosti zákonných zástupců

4.1            Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni:

a) zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno,

b) na vyzvání ředitele mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

c) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,

d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (např. údaje pro vedení školní matriky),

f) ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.

B.       UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

5.        Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

5.1            Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

a) žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,

b) evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem,

c) oznámení rodičů – vyzvedávání dítěte,

d) přihlášku ke stravování,

e) potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci nebo z náboženských důvodů a je zdravé a pravidelně kontrolováno svým dětským lékařem.

5.2            Pokud počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání přesahuje počet volných míst či kapacitu zařízení, rozhoduje ředitelka školy o přijetí dítěte dle níže uvedených kritérií.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

2. děti zaměstnanců naší mateřské školy

3. děti, které mají v naší mateřské škole sourozence

4. ostatní děti

5.3            Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitel školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

6.       Rozhodnutí ředitele mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání          

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)

7.       Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech 16.1 až 16.3 tohoto školního řádu.

8.       Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 18. tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

9.       Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy na základě písemného oznámení – žádosti zákonných zástupců rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole.

10.    Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo stravného

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

11.    Vzdělávání cizinců

Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

11.1        Cizinci ze třetích států sice mají přístup k předškolnímu vzdělávání, zákonem však není zaručeno, že za stejných podmínek jako občané České republiky. Pod tímto pojmem „cizinec ze třetího státu“ se rozumí osoba, která nemá občanství České republiky, ani jiného členského státu Evropské unie, pobývá však oprávněně na území České republiky. Pokud bude přístup k předškolnímu vzdělávání odepřen cizinci ze třetího státu, nemusí to být ještě v rozporu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. nebo prováděcími právními předpisy.

11.2        Někteří cizinci ze třetích států však mohou takovéto oprávnění získat, např. pokud je rodinným příslušníkem občana jiného členského státu Evropské unie, nebo pokud má Policií ČR přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území ČR, nebo bylo mu přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě Evropské unie a na území České republiky mu bylo uděleno povolení k pobytu).

C.       Změny v podmínkách pobytu dítěte v MŠ při epidemiologickém nebezpečí šíření onemocnění nemoci COVID 19 zpracované dle metodiky MŠMT ze dne 30. 4. 2020.

12.    Podmínky přijetí dítěte do MŠ

Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Dítě ani osoby ve společné domácnosti nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření.

Zákonný zástupce poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů, bez tohoto prohlášení (samostatná příloha) nemůže být dítě přijato. Zákonný zástupce poučil svoje dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny.

 1. Upravená organizace provozu MŠ
 • provoz MŠ Borůvka je zajištěn v pracovní dny od 6:30 do 16:30 hodin
 • děti odevzdáváte i vyzvedáváte ve své třídě, kde zůstávají po celý den se svými kmenovými učitelkami (v odpoledních hodinách pobyt na zahradě – dle počasí, v případě otevření více tříd (při nárůstu počtu dětí), se učitelky po vzájemné domluvě na zahradě vystřídají)
 • Příchod do školky:
 • Dítě je přiváděno pouze jednou dospělou osobou a doporučuje se nevyužívat osoby starší 65 let, které mohou být náchylné k nákaze (dále doprovod).
 • Doprovod i dítě je na cestě do školky povinno mít roušku/ústenku a při vstupu do objektu použijí dezinfekci nebo pokud tak stanoví vedení mateřské školy, může být doprovodu zakázán vstup do objektu a dítě je převzato pověřeným zaměstnancem školy.
 • Současně je nutno ze strany rodičů minimalizovat shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou a rodiče s dětmi po ukončení docházky odchází domů a neshlukují se před budovou MŠ a plně respektují požadavek zaměstnanců mateřské školy.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 • V prostoru šaten, je-li povolen doprovod, je vstup omezen na co možno nejkratší dobu a může být řízeno tak, aby se v šatně vyskytovaly naráz maximálně 2 děti s doprovodem.

13.    Organizace předškolního vzdělávání v prostorách mateřské školy

 • Ze strany vedení Mateřské školy budou organizovány aktivity tak, že bude-li to možné, stráví děti větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ. (podle podmínek počasí)
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. V případě potřeby nebo požadavku pedagogického pracovníka z důvodu ochrany jeho zdraví, může být rouška. 
 • Pro pobyt venku se využívá pouze zahrada MŠ. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen prostor pro jednotlivé skupiny.
 • Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné ale v případě dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů budou ze strany pedagogických a dalších zaměstnanců používány.

14.    Preventivní hygienické opatření v MŠ

 • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut), přičemž bude brán ohled na počasí apod.
 • zákonný zástupce je povinen zajistit, že v době trvání nouzového stavu a vydaných epidemiologických opatření je zakázáno vnášet osobní hračky a bere na vědomí, že ke hrám dětí ve třídě budou využívány pouze hračky, které lze dezinfikovat a otřít. Dítě si nesmí přinášet jakékoli „plyšáky, měkké hračky“ apod. Při vyzvednutí dítěte ze školky nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení a toto musí být uloženo v obalu (igelitový pytlík, igelitová taška apod.).
 • každé dítě bude mít samostatný uzavíratelný igelitový sáček na roušku, se kterou do školky přišlo a současně rodič zajistí, aby dítě mělo v druhém, uzavíratelném sáčku se jménem dítěte čistou roušku pro případ podezření na možnou nákazu.
 • Neprodleně po přezutí, převlečení a příchodu do třídy si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem a může být následně použita dezinfekce. Mytí probíhá zpravidla pod dohledem pedagogického pracovníka. V každé třídě bude minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut prováděno větrání.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.
 • Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 • Zákonný zástupce souhlasí, že v případě podezření nebo rozhodnutí vedení mateřské školy jsou pedagogičtí nebo jiní pověření zaměstnanci školky oprávněni bezkontaktně měřit dítěti teplotu.
 • Pokud by se u zaměstnance mateřské školy objevily příznaky v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

15.    Provozní informace

 • Předškolní zařízení zajišťuje každodenní úklid a provádí dezinfekce dle sanitačního a dezinfekčního plánu (průběžná dezinfekce povrchů, madel, klik).
 • Po ukončení doby, která je stanovena pro nástup dětí do školky, bude provedena dezinfekce povrchů ve společných prostorách školky (podlaha, madla, kliky, vnější část šatních skříněk apod.).
 • Po ukončení provozu bude provedena kompletní dezinfekce prostředí tříd, dezinfekčním prostředkem jsou otřeny hračky a předměty sloužící dětem, při stravování je dětem servírováno jídlo určeným zaměstnancem, který je vybaven rouškou a jednorázovými rukavicemi, současně pedagogický zaměstnanec při manipulaci s rouškou nebo jiné dopomoci dítěti je možno předpokládat použití jednorázových rukavic a zákonný zástupce souhlasí s tím, že pečující osoby budou mít tyto ochranné prostředky při převzetí dětí, výdeji stravy a při pobytu venku.
 • Předškolní zařízení zajišťuje prostředky pro dezinfekci rukou ve třídách a při vstupu do objektu.
 • Předškolní zařízení zajistí pravidelné praní a žehlení ložního prádla. Ložní prádlo bude skladováno v igelitovém pytli a manipulace bude probíhat pouze v roušce a rukavicích.
 • Dodávka stravy je zajištěna osobami, které jsou vybaveny potřebnými prostředky (rouška, ochranné rukavice).

D.      Informace o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech pro zákonné zástupce dětí

16.    Stanovená hygienická a protiepidemická pravidla školy při nepříznivé epidemiologické situaci

 • Předávání a vyzvedávání dětí probíhá podle vnitřních podmínek mateřské školy.
 • MŠ nevyžaduje před prvním příchodem dítěte do školy prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Zákonní zástupci dětí (dále cizí osoby) před vstupem do MŠ vždy provedou dezinfekci rukou dávkovačem u vstupu.
 • Cizím osobám se doporučuje používat při vstupu do MŠ ochrannou roušku.
 • Cizí osoba setrvává v prostorách MŠ pouze po dobu nezbytně nutnou k předávání a vyzvedávání dítěte (nevstupuje do prostoru umývárny a třídy, nezůstává s dítětem v areálu školní zahrady).
 • Do MŠ vstupují cizí osoby a děti bez příznaků infekčního onemocnění.
 • MŠ věnuje zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti kloubů a svalů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.)

16.1. Příznaky infekčního onemocnění patrné při příchodu dítěte do MŠ:

 • dítěti není umožněna účast na vzdělávání (zákonnému zástupci je doporučeno telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu).

16.2. Příznaky infekčního onemocnění se vyskytnou, nebo jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte v MŠ:

 • neprodleně je informován zákonný zástupce dítěte s výzvou na bezodkladné vyzvednutí dítěte z MŠ.
 • v případě nutnosti, kdy se v průběhu dne změní zdravotní stav dítěte, bude dítě s dospělou osobou v izolaci, než přijde rodič. Jako izolační místnost je vyčleněna kancelář školy.  

16.3. Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění:

 • u chronicky nemocných dětí či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel předloží zákonný zástupce před nástupem dítěte do MŠ (nebo v den nástupu do MŠ) potvrzení od praktického lékaře pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění.
 • Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy. (Bez potvrzení nebude dítěti umožněn vstup do MŠ).
 • Potvrzení se odevzdává pouze jednou. 
 • Děti v prostorách MŠ nenosí roušky.
 • MŠ neumožňuje adaptaci dětí za přítomnosti cizí osoby.
 • Děti nastupují do kmenových tříd, ve kterých, pokud to umožní personální zajištění, zůstávají po celý den.
 • Cizí osoby dodržují stanovenou provozní dobu MŠ.
 • Je stanoven zákaz nošení vlastních hraček z domova.
 • Dětí tráví venku v areálu MŠ větší než obvyklou část dne – přizpůsobte, prosím, oblečení dětí.
 • Školní stravování probíhá v běžné podobě.
 • Denně se provádí zvýšená dezinfekce všech prostor MŠ.
 • Probíhá časté a intenzivní větrání v prostorách MŠ.

16.4. Úplata za vzdělávání a stravování

Pokud bude určitému dítěti nařízena karanténa a mateřská škola není uzavřena, jedná se o omluvenou nepřítomnost dítěte a úplata za vzdělávání a stravování se hradí.

Pokud dojde k uzavření mateřské škole, stanoví ředitel mateřské školy maximální výši úplaty poměrně sníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu.

E.       UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

17.    Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

17.1        Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

17.2        Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelem mateřské školy.

18.    Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

18.1        Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím ve třídě MŠ. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy, a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

18.2        V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

18.3        Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci učitelce svého dítěte.

18.4        Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník

a) se pokusí pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

b) informuje telefonicky ředitelku školy,

c) řídí se postupem doporučeným MŠMT – obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR – podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.

19.    Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

19.1        Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnce v šatně mateřské školy.

19.2        Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

19.3        Vedoucí učitelka mateřské školy nejméně dvakrát za školní rok svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

19.4        Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebos pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

19.5        Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

20.    Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

20.1        Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně a na internetových stránkách školy.

20.2        V případě, že součástí akcí uvedený v bodě 15.1 bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci a pro děti, jejichž zákonní zástupci nesouhlasí s jejich účastí, zajistí po dobu konání takovéto akce dozor pracovníkem školy.

21.    Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

21.1        Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou nebo osobně mateřské škole.

21.2        V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole, a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky.

21.3        Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání. Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

22.    Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v mateřské škole

22.1        Úhrada úplaty za vzdělávání – zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky stanovené v ceníku MŠ.

22.2        Úhrada stravného – zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky stanovené v předpisu o úhradě stravného.

23.    Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí:

a) dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřskéškoly,

b) řídí se školním řádem mateřské školy,

c) dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

F.       PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

24.    Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

24.1        Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6:30 do 16:30 hod.

24.2        V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy stanovený provoz omezit nebo přerušit, a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

24.3        Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

V případě dlouhodobého přerušení provozu např. z důvodu Epidemiologického opatření – Covid-19 nebo z důvodu nemoci/úrazu je možné vést výuku distančním způsobem.

24.4        Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících, přičemž do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků.

24.5        Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

25.       Organizace a podmínky pro povinné předškolní vzdělávání

25.1. Povinné předškolní vzdělávání

Povinnost předškolního vzdělávání vzniká pro dítě, které do 31. 8. daného kalendářního roku dosáhne pátého roku věku dle §34 školského zákona. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu od 8:00 do 12:00 hodin dle § 1c) vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách a v období termínu jarních prázdnin. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinném předškolním vzdělávání je považováno za přestupek.

25.2. Možnosti povinného předškolního vzdělávání (mimo běžné denní docházky)

Dítě, které nenavštěvuje pravidelně denně mateřskou školu, se může povinně vzdělávat formou individuálního vzdělávání bez pravidelné denní docházky do mateřské školy, v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální (pro děti s odkladem školní docházky) nebo může vzdělávání probíhat v zahraniční škole na území České republiky, ve které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy povolilo plnění povinné školní docházky.

25.3. Individuální vzdělávání v mateřské škole

Podmínky pro individuální vzdělávání:

·       zákonný zástupce dítěte, které do 31. 8. daného kalendářního roku dosáhne pátého roku věku, je povinen přihlásit dítě do mateřské školy

·       zákonný zástupce dítěte oznámí mateřské škole individuální vzdělávání svého dítěte nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku (tj. do 31. 5. v daném roce) i v průběhu školního roku, nejdříve ode dne, kdy bylo doručeno ředitelce mateřské školy

·       oznámení musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu (v případě cizince místo pobytu), dále období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání

25.4. Způsob a termíny pro ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů (platí pouze pro děti, které se budou individuálně vzdělávat a nebudou každodenně navštěvovat mateřskou školu)

Mateřská škola zajistí předání informací o konkretizovaných očekávaných výstupech z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání ve Školním vzdělávacím programu „Školka plná poznání“. Mateřská škola se zákonnými zástupci dítěte dohodne způsob a termíny ověření získaných konkretizovaných očekávaných výstupů. Zákonný zástupce dítěte se v dohodnutých termínech (2x ročně – listopad a březen) dostaví s dítětem k ověření do denního programu konkrétní třídy. Ověření může proběhnout v jeho přítomnosti. Pokud se zákonný zástupce dítěte nedostaví v řádném termínu bez zdůvodnění a ověření neproběhne, ukončí ředitelka mateřské školy individuální vzdělávání a dítě bude plnit povinnou předškolní docházku denní formou.

25.5. Podmínky pro uvolňování dětí z povinného předškolního vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání

Omlouvání dětí z povinného předškolního vzdělávání je možné telefonicky nebo emailem, vždy je však nutné omluvenku doložit písemně (emailem či v papírové podobě). Nepřítomnost dítěte může být omluvena zdravotními důvody nebo závažnými rodinnými důvody. Absence musí být omluvena nejpozději do 3 dnů od počátku nepřítomnosti dítěte. Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Neomluvená absence je oznamována na OSPOD a dále je jednáno s rodinou v přestupkovém řízení. O předem známou absenci žádá zákonný zástupce písemnou formou ředitelku mateřské školy.

26.       Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

26.1           Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového)

programu probíhá v základním denním režimu:

6:30 – 8:15 Příchod dětí do mateřské školy, volně spontánní zájmové aktivity, pohybové aktivity, hry.

8:15 – 8.45 Osobní hygiena, přesnídávka.

8.45 – 9:30 Výchovně-vzdělávací činnosti směřující k plnění výchovných cílův rámci integrovaných bloků, které umožňují nabízet dětem různorodé činnosti a příležitosti.

9:30 – 11:20 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní

činnost.

11:20 -12:00 Oběd a osobní hygiena dětí.

12:00 -14:00 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuálnípráce s dětmi s nižší potřebou spánku.

14:00 -14:30 Odpolední svačina, osobní hygiena.

14:30 -16:30 Výchovně-vzdělávací činnosti, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě příznivého počasí probíhají na zahradě mateřské školy

27.       Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

27.1           Děti se přijímají v době od 6:30 hod do 8:15 hod. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době (nutnost nahlásit změny ve stravování).

27.2           Přivádění a převlékání dětí:

Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte do označených poliček, na věšáky, do skříněk. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně.

27.3           Předávání a vyzvedávání dětí:

Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat pracovnici a informovat ji
o zdravotním stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce. Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné a respektují tato pravidla:

a) děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu, tj. před 6:30 hod,

b) děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené,

c) rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu,

d) v případě, že dítě odchází po obědě, rodiče čekají v prostorách šatny.

27.4           Čas – doba vyzvedávání dětí z MŠ:

Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 11:50 a 12:15 hod.Ostatní děti se rozcházejí mezi 14:30 hod a 16:15 hod. (provoz mateřské školy končí v 16:30 hod.).
V případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy.

28.       Délka pobytu dětí v MŠ

Délka pobytu dítěte se řídí podle individuálních potřeb rodičů. Dítě může chodit do MŠ na celý den, nebo jen na dopoledne s obědem. Děti přicházejí do MŠ do 8:15 hod. Pozdější příchody a odchody dohodnou rodiče s učitelkami předem.

29.       Způsob omlouvání dětí

Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte nejlépe do 9:00 hod:

a) osobně ve třídě učitelce

b) telefonicky na čísle: 602 408 844 (třída Sovičky), 774 111 042 (Berušky)

c)zákonný zástupce předškolního dítěte je povinen omluvit jeho jakoukoli nepřítomnost do 2 dnů emailem třídní učitelce.

30.       Pobyt venku

30.1           Za příznivého počasí tráví děti venku až dvě hodiny.

Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod – 10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících.

31.       Změna režimu

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího (rámcového) programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.

G.       PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICHOCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVYDISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

32.       Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

32.1           Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník nebo pověřený pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník nebo pověřený pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

32.2           K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše

a) 20 dětí z běžných tříd, nebo

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

32.3           Výjimečně může ředitelka mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

a) v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo

b) v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.

32.4           Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 26.3 nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

32.5           Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

32.6           Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

32.7           Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

32.8           Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé
a může být v kolektivu ostatních dětí.

32.9           Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci následující zásady, podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, zejména směrnicí k výletům, školám
v přírodě a BOZP:

a) při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

b) pobyt dětí v přírodě

– využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, abyděti neopustily vymezené prostranství

– pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velkékameny apod.)

c) sportovní činnosti a pohybové aktivity

– před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách,popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školynebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolujípedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečněpřipraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítětea při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost abezpečnost

– pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity bylypřiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchtoaktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

d) pracovní a výtvarné činnosti

– při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých jenezbytné použít nástroje, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávajíděti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledempedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmímít ostré hroty apod.)

32.10        Školní úraz

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoli úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni neodkladně informovat ředitelku školy, která bude neprodleně informovat zákonné zástupce dítěte. Každý, i drobný úraz bude zaznamenán do knihy úrazů. U úrazů, kde bylo nutné ošetření lékaře, vyplní třídní učitelka Protokol o úraze (3x).

32.11        V ostatních otázkách BOZP se škola řídí svojí směrnicí k BOZP a metodicky vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků
a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládežea tělovýchovy ze dne 22. 12. 2005, č. j. 37014/2005-25.

33.12        Pedagogové nesmí dětem podávat jakékoliv léky, pouze ve výjimečných případech, a to na základě písemné žádosti zákonných zástupců, ke které se vyjádří ředitelka školy nebo její zástupce.

33.       Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

33.1           Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

33.2           V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

33.3           Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

H.       ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

34.    Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

34.1        Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

35.    Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

35.1        Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajícího se stravování dítěte.

35.2        Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

36.    Zabezpečení budovy MŠ

36.1        Budova je volně přístupná zvenčí v době, stanovené pro přijímání dětí a je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob a následné uzamčení šatny. Každý z pracovníků školy, který otevírá školu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy.

37.    Další bezpečnostní opatření

Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.

38.    Závěrečná ustanovení

38.1        Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen

zaměstnanec: Anna Misiorzová

38.2        O kontrolách provádí písemné záznamy.

38.3        Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2020

38.4        Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni dne 1. 9. 2020.

38.5        Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání Školního řádu na zahajujících rodičovských schůzkách.

V Šumperku 1. 9. 2020

Bc. Petra Penková

ředitelka školy