Sovičky

Třída Soviček je určena především pro předškolní dětí s maximálním počtem 24 dětí ve třídě. O děti se starají kvalifikované paní učitelky a paní školnice. Ve své činnosti vychází paní učitelky ze ŠVP „Školka plná poznání“, který je rozpracovávaný do týdenních plánů. V plánované a řízené činnosti se objevují všechny složky výchovy:

 • rozumová
 • hudební
 • výtvarná
 • pracovní
 • a pohybová


Nejen děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky se připravují na vstup do školy formou pracovních listů rozvíjejících předmatematické představy – využívání „Hejného metody“, grafomotorické schopnosti, jazykový rozvoj, schopnosti předcházející čtení a psaní.
Předškolní děti pracují několikrát týdně mimo jiné i podle stimulačního programu Maxík“, jehož prvky se využívají v činnostech i pro mladší děti.


Děti ze třídy Soviček se učí hrát na flétničku pod vedením paní učitelky Anny Misiorzové, společně se základy hudební nauky.

Ve třídě Soviček je zařazena výuka angličtiny hravou formou. Výuka probíhá každé úterý.

Spolupracujeme s radnicí Šumperk při „Vítání občánků“, děti se účastní akcí konané městem Šumperk či charitativních akcí (např. navštěvují domovy důchodců). Několikrát v měsíci navštěvujeme s dětmi 5. ZŠ, kde pro děti připravují žáci se svými pedagogy speciálně zaměřený program a taktéž navštěvujeme Městkou knihovnu Šumperk.  


Děti se účastní sportovních kurzů:

 • plavecký 
 • lyžařský
 • pracujeme s projektem „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ 

V průběhu školního roku jsou pro děti připraveny:

 • kulturní akce – divadla, programy v DK, výstavy apod.
 • výlety
 • a společná setkání s rodiči