Zápis do MŠ a DS 2021/2022

Milí rodiče,
zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 proběhne v souladu s právními předpisy. V naší MŠ a DS se u skuteční v termínu dle školského zákona, a to od 2. 5. do 16. 5. 2021.

Dle doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s onemocněním COVID-19 bude zápis probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením a podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ JE TEDY MOŽNÉ DORUČIT NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY:

 •  datovou schránkou
  • DATOVÁ SCHRÁNKA MŠ: z3xgn9k
  • DATOVÁ SCHRÁNKA DS: kr5baft
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí obyčejný email)
  • na email boruvka@skolkasumperk.cz
 • poštou
  • Langrova 25, Šumperk, 787 01
 • osobním podáním v MŠ
  • v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné se předem ohlásit, abychom zorganizovali příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
(dokument k vyplnění níže viz. Důležité dokumenty k vyplnění)

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou potřebujeme znát:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Přílohy k žádosti:

a) kopie rodného listu dítěte

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

b) doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.

(dokument k vyplnění od praktického dětského lékaře níže viz. Důležité dokumenty k vyplnění)

V případě, že rodič nemůže zajistit od praktického dětského lékaře potvrzení o očkování, postačí prozatím čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované (vzor níže viz. Důležité dokumenty k vyplnění). Před nástupem dítěte do mateřské školy bude nutné doložit již vyplněný dokument od praktického dětského lékaře.

c) doložení kopie očkovacího průkazu

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY K VYPLNĚNÍ:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ naleznete zde: 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do DS naleznete zde: 

Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte naleznete zde: 

Formulář pro praktického dětského lékaře naleznete zde:

Informace pro zákonné zástupce dětí, které jsou mladší 4 let:

Jestli má Vaše dítě méně než 4 roky, vyplňte prosím žádost o přijetí i potvrzení od lékaře pro MŠ i DS. Na základě počtu přihlášených dětí poté rozdělíme děti dle věku do odpovídajících tříd. Vyhnete se tak případné opakované návštěvy u praktického dětského lékaře.

SHRNUTÍ:

 • zápis do MŠ a DS Borůvka proběhne od 2. 5. do 16. 5. 2021, a to bez přítomností dětí a zákonných zástupců v mateřské škole
 • vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, vyjádření praktického dětského lékaře o řádném očkování dítěte, kopii očkovacího průkazu a rodného listu dítěte doručte přes datovou schránku, emailem s uznávaným elektronickým podpisem, poštou či osobně
 • do 21. 5. 2021 Vás budeme informovat o rozhodnutí přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ či DS Borůvka prostřednictvím e-mailu

V případě dotazů či nejasností můžete kontaktovat paní ředitelku Bc. Petru Penkovou na e-mail boruvka@skolkasumperk.cz či na tel. č. 725 166 725.

Těšíme se shledání s Vámi a Vašimi dětmi v novém školním roce 2021/2022.

Kolektiv MŠ a DS Borůvka