INFORMACE RODIČŮM K ZÁPISU DĚTÍ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 se uskuteční v pondělí 6. 5. 2024 od 8:00 do 16:00 hod. a v úterý 7. 5. 2024 od 8:00 do 12:00 hod.

Zákonní zástupci přinesou k zápisu vyplněné tyto dokumenty:
1) žádost o přijetí

2) potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte

V případě dětí do 3 let věku prosíme o vyplnění obou dokumentů (žádost o přijetí a vyjádření lékaře) pro obě organizace (mateřskou školu i dětskou skupinu).
Na základě věku všech přijatých dětí budou děti rozdělené do příslušných tříd.

V případě, že se zákonný zástupce v daném termínu nemůže z jakéhokoli důvodu dostavit k zápisu osobně, je možné si domluvit individuální schůzku či zaslat potřebné dokumenty na e-mailovou adresu ředitelky boruvka@skolkasumperk.cz.

Důležité upozornění pro zákonné zástupce

Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 34a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, přihlásit své dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

V případě, že zákonný zástupce přihlásí své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání v jiné obci, než v jaké má jeho dítě trvalý pobyt, nebo v mateřské škole jiného zřizovatele (kraj, soukromý zřizovatel), je nutno tuto skutečnost oznámit spádové mateřské škole v místě trvalého pobytu dítěte.

U dětí s trvalým pobytem ve městě Šumperk, u kterých zákonný zástupce zvolil pro dítě jinou mateřskou školu, než kterou město Šumperk zřizuje, je nutné tuto informaci předat na odbor ŠKV, oddělení školství – Mgr. Radovan Pavelka (radovan.pavelka@sumperk.cz, 583 388 232).

Pokud tuto důležitou informaci zákonný zástupce nenahlásí, dítě bude vedeno v evidenci dětí, které zákonný zástupce nepřihlásil k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání lze ze strany zákonného zástupce považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona, za který lze uložit pokutu až do výše 5 000 Kč.